Morgendagens løsning: 3. generasjon kompostering

Behovet for optimal utnyttelse av både energien og næringsstoffene i ”våtorganisk avfall” er godt etablert, og reguleres stadig tydeligere av internasjonale avtaler, nasjonalt regelverk og politiske incentiv. Miljødirektoratets anbefaling om pålagt sortering av våtorganisk avfall (av 25. januar 2017) vil allerede i 2020 føre til en økning på 170 000 tonn som skal behandles og i størst mulig grad materialgjenvinnes.

 

Kompostering er en eksoterm prosess, hvor mikroorganismenes omdanning tar energi fra massen og avgir varme. Konsekvensen fra et energiperspektiv er at den nødvendige hygieniseringen skjer uten eksternt tilført energi. Like viktig er det at omdanningen er optimalisert mht sluttprodukt; den utføres av mikroorganismer som i utallige generasjoner har gjort den samme jobben for planter i naturen.

 

Fra et bioteknologisk ståsted er omdanningen virkelig spennende: En stor, kompleks og dynamisk mikrobiologisk populasjon, med evne til å justere sin sammensetning i samsvar med prosessens behov. Et avansert, autonomt mikrobiologisk system som med betydelig fleksibilitet og tilpasningsevne kan ta i mot svært ulike råvaresammensetninger. Det er lite sannsynlig at det finnes noen parallell i syntetiske prosesser. Det finnes imidlertid noen krav; betingelsene må legges til rette (ref. kritiske parametere over).

 

Global Green Energy AS har som første (og hittil eneste) aktør i Norge utviklet 3. generasjon industriell kompostering. Selskapet har valgt akronymet LEAMAO for å beskrive prosessen:

 

Lukket, eksoterm, autonom mikrobiologisk aerob omdanning.

 

Massen beveger seg gjennom en lukket trommel med styrt rotasjon, fremdrift, lufttilførsel og prosesskontroll, og omdanningen skjer i løpet oppholdstiden (ca 14 dager). Temperaturen overvåkes kontinuerlig, og et typisk forløp er kontinuerlig økning fra kald masse inn, via en første omdanningsfase (mesofil) videre opp til typisk 70-75 grader celsius i den termofile fasen. Deretter synker temperaturen noe (stabilisering) før massen skyves ut til ettermodning. Sluttproduktet er godt stabilisert, hvilket betyr at det er minimalt med tap av næringsstoffer (avrenning og avgassing).

 

I tillegg til at massen omdannes og stabiliseres dannes avgasser i trommelen; CO2 (redusert karboninnhold i massen; C:N-forhold) og vann (H2O) utgjør majoriteten. Ammoniakk (NH3) er også et viktig produkt fra prosesser hvor våtorganisk avfall behandles; fordi det både er en ressurs (næringsstoff/ nitrogenkilde) og kan være en utfordring (lukt, base/ giftig i sterke konsentrasjoner (over 3-5 %, ammoniakk i så høy konsentrasjon er ikke et problem i 3. generasjon kompostering).

 

Organismene som omdanner massen i en optimalisert aerob kompostering vil:• Eliminere plante- og humane patogener• Ta vare på næringsstoffene og forhindre klimagassutslipp• Bryte ned giftstoffer og kjemikalier• Binde tungmetaller• Omdanne avfall til et nyttig produkt• Betydelig redusere lukt• Forhindre ugress• Øke jordas evne til å holde på vann• Hindre erosjon• Gjenopprett en sunn jord • Bygge jordstruktur• Øke jordas innhold av organisk materiale, øke moldinnholdet• Unngå tap av næringsstoff• Stimulere rotvekst• Fiksere nitrogen