Industriell kompostering på ulike nivå

Hvordan får man i praksis til en fullstendig aerob omdanning, med et verdifullt sluttprodukt, og hvordan unngår man lukt? Tabellen under viser de viktigste faktorene som avgjør om en prosess er aerob, og illustrerer det på tre generasjoner kompostering:

  1. generasjon: Komposterbar masse samlet og overlatt til upåvirket, naturlig prosess.
  2. generasjon: Komposterbar masse bearbeides; eksempler er vending av ranke, luftekanaler som blåser luft inn under/ i massen og ulike innretninger for å velte/ snu/ røre i massen.
  3. generasjon: Kontrollert prosess, gjennom overvåkning av kritiske parametere og mulighet for påfølgende justering (eks omveltning/ snuing, justering av oppholdstid, tilførsel av luft, vann, varme etc).

                     Metode

Parameter

1. generasjon

(ubearbeidet)

2. generasjon

(bearbeidet)

3. generasjon

(prosesskontroll)

1. Oksygentilgang Gradient Varierende/ sporadisk Ja, høyfrekvent
2. Masseomveltning Svært sporadisk Sjelden Hyppig
3. Hygienisering Delvis Delvis Ja, dokumenterbar
4. Lukket system Nei Delvis/ enkelte Ja, avgasskontroll
5. Temperaturkontroll Nei Nei/ punktvis Kontinuerlig, in situ
6. Luktemisjon Sporadisk, begrenset, ukontrollert Sporadisk, sterk ved vending Svært begrenset, primært ved feil i produksjon

TABELL: Tre generasjoner kompostering, og hva som definerer dem

 

Litt om de ulike kritiske faktorene:

  1. Oksygentilgang: Oppnås i utgangspunktet ved å tilføre luft i massen og/ eller ved å vende massen slik at ”innelukket masse” eksponeres for luft. Det er imidlertid også andre forhold som er viktige.
  2. Masseomveltning: I tillegg til å eksponere masse for luft (oksygentilførsel) vil omveltning bidra til utjevning (som når man rører i mat); områder med lite mikroorganismer kan få mer, tørre områder kan bli fuktet, råvare som er akkumulert ett sted kan bli spredd etc. Relativt hyppig omveltning er bra for en hurtig prosess.
  3. Hygienisering: Betyr i praksis høy temperatur over tid, slik at patogener reduseres tilstrekkelig eller fjernes. Regelverk.
  4. Lukket system: Viktig for å kunne kontrollere prosessen. Ulike nivå, fra å sette opp tak over området (hindre regn og utvasking) og vegger (begrense vindpåvirkning), via innendørs område til lukking av selve prosessen (reaktor, trommel) med avgasskontroll.
  5. Temperaturkontroll: Viktig for dokumentasjon av prosess (f eks mht hygienisering) og som styringsparameter (temperatur er den enkeltstående indikatoren som best viser utviklingen i prosessen).
  6. Luktemisjon: Hvilke gasser som dannes i prosessen varierer, blant annet med sammensetningen av inngående råvarer. Første fase, med høyt vanninnhold og relativt lav temperatur (mesofil) gir andre avgasser enn den påfølgende termofile fasen. Den klart viktigste faktoren for å redusere luktemisjon er å sikre aerob omdanning av hele massen. I tillegg er det avgjørende om avgassene samles kontrollert (lukket system) og om de renses (scrubbere, biofilter etc) på vei ut.