Kompostering av avvannet kumøkk

Prosjektbeskrivelse: Avvannet kumøkk

Introduksjon

K2 Nord AS har gjennom mer enn ett års drift av anlegget i Holandsvika etablert en stabil og robust prosess. Gjennom godt etablert teoretisk fundament og erfaring fra praktisk drift har treffsikkerheten for nye resepter blitt svært god: Valgte sammensetninger av råvare (herunder strukturmateriale, H2O-konsentrasjon og C:N-forhold) og innstillinger av prosessparametere (bl a rotasjon/ omveltning, hastighet gjennom trommel og oksygentilførsel) har gitt forskriftsmessig hygienisering og omdanning til stabil masse.

Om kumøkk

Samarbeidspartner og formål er forretningsmessig konfidensiell informasjon, men prosjektet har samme type bakgrunn og  formål som prøveprosjekt fiskeslam.

Gjennom en kontrollert og dokumentert prøveperiode skal K2 Nord AS motta avvannet kumøkk, og gjennom behandling av dette på anlegget i Holandsvika skal det opparbeides underlag for å vurdere om aerob omdanning av kumøkka gir et sluttprodukt i henhold til kundens spesifikasjon.

Prosjektmål

Prosjektet har som mål å vurdere:

  • Hygienisering – i henhold til regelverk (> 70 grader > 1 time)
  • Omdanning og stabilisering som funksjon av prosesstid
  • Sluttproduktets sammensetning og næringsinnhold.

Gjennomføring:

K2 Nord har laget en resept og forsøksplan for produksjonen. Som alltid dokumenteres sammensetning av inngående komponenter, og det tas prøve fra hver batch innkommende råvare.

Under produksjon overvåkes prosessen nøye, med temperaturmåling som prioritert styringsparameter og mulighet for dynamisk justering av oppholdstid og lufttilførsel.

Flere prøver av sluttprodukt tas på intern lab, i tillegg til at en parallelprøve sendes til ekstern instans.

Tidsplan:

Oppstart og første leveranse :                                                                                           Ultimo januar

Avslutte innmating*:                                                                                                             Medio/ ultimo februar

Trommelprosessering avsluttet*:                                                                                    Medio mars

Tentativ resultatrapportering*:                                                                                        Medio mars

Sluttrapport*:                                                                                                                           Ultimo april

*Avhenger av dialog med oppdragsgiver; utvidet prøveperiode kan vurderes

Rapportering:

K2 Nord AS lager en kort prosjektrapport som oppsummerer gjennomføring og resultater.

Gjennomgang av resultater og videre arbeid avklares i møte med prosjektgruppen.

 

Trondheim, 12.1.17

Jon A. Svenningsen